Informacja o zakończeniu prac Komisji Grantowej

W 2019 roku w ramach ogłoszonego naboru wniosków do Programu Działaj Lokalnie wpłynęły 22 wnioski. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do oceny merytorycznej Komisji Grantowej. W ramach oceny Komisja uczestniczyła w dwóch spotkaniach i wyłoniła 15 organizacji i grup nieformalnych, które otrzymały wsparcie na łączną kwotę 59 000,00 zł.

Skład Komisji Grantowej:

Członek Komisji Grantowej numer 1- Przewodniczący

Osoba z wieloletnim doświadczeniem w ocenie wniosków w ramach działań przyczyniających się do budowania kapitału społecznego oraz wyzwalania społecznej energii, składanych przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne. Ww. członek jest przedstawicielem lokalnych mediów, który promuje działania lokalnej społeczności oraz nagłaśnia rezultaty dofinansowanych działań.

Członek Komisji nr 2 -Sekretarz

Pracownik organizacji pozarządowej z 12 letnim doświadczeniem. Ma świadomość jak trudne jest pisanie i rozliczanie projektów. Posiada wiedzę na temat organizacji z terenu powiatu świeckiego, ich potrzeb i możliwości. Posiada doświadczenie w ocenie projektów grantowych i ich rozliczania.

Członek Komisji nr 3

Przedstawiciel Powiatu Świeckiego- partnera finansowego ODL. Posiada wiedzę na temat organizacji pozarządowych z terenu powiatu świeckiego. Ma wieloletnie doświadczenie w ocenie wniosków i ich rozliczaniu.

Członek Komisji nr 4

Pracownik Ośrodka Kultury oraz członek organizacji pozarządowej. Posiada wiedze na temat nowinek sportowych i kulturalnych na terenie powiatu świeckiego. Ma świadomość potrzeb instytucji kultury, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, rozumie ich zapotrzebowanie na pozyskiwanie środków zewnętrznych i wspiera podejmowane przez nich działania.

Członek Komisji nr 5

Pracownik Ośrodka Kultury oraz członek organizacji pozarządowej. Posiada doświadczenie
w organizacji wielu imprez kulturalnych na terenie powiatu świeckiego.
Ma wiedze na temat wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie gminy Świecie i nie tylko. Posiada doświadczenie w ocenie wniosków.