ENGLISH TEACHING (ET)

Program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i konkursy grantowe wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu organizowane są coroczne ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. Najaktywniejsi nauczyciele, będący „Ambasadorami Programu”, mają możliwość realizacji autorskich projektów; zajmują się też promocją programu i sieciowaniem nauczycieli.

Realizator programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”

 1. englishteaching.org.pl

RÓWNAĆ SZANSE

System wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, których celem jest wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i lokalne fora wymiany doświadczeń dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i wychowania młodzieży.

Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

 1. rownacszanse.pl

SZKOŁA UCZĄCA SIĘ (SUS)

Program na rzecz podniesienia jakości polskiej oświaty z wykorzystaniem najlepszych wzorców zagranicznych, promujący współpracę w radach pedagogicznych, samoocenę, poprawę metod nauczania i oceniania. Szkoły wypracowują dopasowane do swoich realiów rozwiązania organizacyjne, monitorują efekty podejmowanych działań, dzielą się najlepszymi praktykami. W ramach programu prowadzone są studia podyplomowe dla dyrektorów szkół oraz interaktywne kursy internetowe dla nauczycieli. Szczególny nacisk jest położony na szkoły z małych miejscowości.

Realizator programu: Centrum Edukacji Obywatelskiej

http://sus.ceo.org.pl/

PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy.

Realizator programu: Fundacja Rozwoju Wolontariatu

 1. projektor.org.pl

STYPENDIA POMOSTOWE

Wspólne przedsięwzięcie różnych organizacji i firm, skierowane do uzdolnionych absolwentów szkół średnich ze środowisk wiejskich i małych miast, umożliwiające uzyskanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach nauki: na II roku studiów (konkurs „Prymus”), stypendia korporacyjne na III i IV roku, stypendia w ramach inicjatywy „Studiuj za Granicą” oraz stypendia doktoranckie. Oferta programu obejmuje także stypendia językowe i warsztaty przygotowujące stypendystów do uczestnictwa w rynku pracy oraz staże zagraniczne („Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa”).

Realizator programu: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

 1. stypendia-pomostowe.pl

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację społeczną seniorów. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie szkoleń i mini grantów na cykliczne działania związane z wolontariatem.

Realizator programu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

 1. seniorzywakcji.pl

WSPIERAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, Informatorium z Infolinią 801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji, portal obywateliprawo.pl oraz wydawany przez Instytut Spraw Publicznych kwartalnik “Trzeci Sektor”. Program oferuje również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi („FIMANGO”, „PROMENGO” i platforma kursodrom.pl), wspiera działania informacyjne i rzecznicze na rzecz skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich przez organizacje pozarządowe, a także monitoruje działania na rzecz systemowego uregulowania dostępu do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Realizatorzy programu:

Stowarzyszenie Klon/Jawor („TWI”)

 1. ngo.pl

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego („FIM@NGO”)

 1. frso.pl

Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich ("PROMENGO")

 1. faoo.pl
 2. kursodrom.pl

 

DZIAŁAJ LOKALNIE

Poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), wspierane są różnorodne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, służące aktywizacji mieszkańców małych miejscowości, pobudzaniu ich aspiracji rozwojowych, budowaniu kapitału społecznego, a w rezultacie poprawie jakości życia. Kolejne ODL wyłaniane są w drodze konkursu. W ramach programu Fundacja wspiera również konkurs „Dobroczyńca Roku”, promujący społeczne zaangażowanie firm w rozwój lokalnych społeczności, a także jest partnerem głównym konkursu „Społecznik Roku”.

Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 1. dzialajlokalnie.pl

NOWE TECHNOLOGIE LOKALNIE

Celem programu jest podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i działaczy organizacji pozarządowych w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Program składa się z kilku komponentów: edukacyjnego – realizowanego za pośrednictwem portalu internetowego; promocyjnego – w ramach którego organizowana jest cyklicznie konferencja „Sektor 3.0” oraz spotkania w sieci TechKlubów; doradczego – poprzez szkolenia i konsultacje prowadzone przez tzw. Mobilnych Doradców, a także finansowego, czyli konkursów grantowych dla grupy wybranych NGOs.

Realizator programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 1. technologielokalnie.pl
 2. technologie.ngo.pl

LIDERZY PAFW

Celem programu jest rozwój umiejętności i kwalifikacji osób podejmujących działania na rzecz swoich społeczności, głównie poprzez wykorzystanie metody tutoringu. Program jest skierowany przede wszystkim do aktywnych uczestników projektów finansowanych przez PAFW. Liderzy biorą udział w cyklu warsztatów, które dostosowane są do ich indywidualnych potrzeb. Oferta dla absolwentów programu, mająca na celu dalsze doskonalenie kompetencji liderskich, umożliwia im uzyskanie dotacji na zwiększanie efektywności prowadzonych działań, udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych czy uczestnictwo w spotkaniach z osobistościami życia publicznego.

Realizator programu: Fundacja Szkoła Liderów

 1. liderzy.pl

 

KONKURS "PRO PUBLICO BONO"

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską nagradza najbardziej wartościowe i interesujące działania organizacji pozarządowych, co służy ich wsparciu i promocji. PAFW jest fundatorem nagród w Konkursie.

Realizator programu: Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono”

 1. probulicobono.pl

PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

Głównym celem programu, który do kwietnia 2015 roku był realizowany w ramach partnerstwa PAFW i Fundacji Billa i Melindy Gatesów, jest wspieranie bibliotek publicznych w gminach wiejskich, wiejsko--miejskich i w miastach do 20 tysięcy mieszkańców, w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra dostępu do informacji, kultury i edukacji, animujące zarazem aktywność obywatelską. Dzięki wsparciu, jakie otrzymało blisko 4 tysiące placówek bibliotecznych, mieszkańcy wsi i małych miast mają szansę na poprawę jakości swojego życia. Istotną częścią programu jest wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy.

Realizator programu: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 1. biblioteki.org

LOKALNE PARTNERSTWA PAFW

Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami różnych programów PAFW, którzy zawiązują Lokalne Partnerstwa włączając inne lokalne organizacje i instytucje, a także przedsiębiorców, samorządy i media w realizację partnerskich projektów odpowiadających na zdiagnozowane wcześniej potrzeby mieszkańców. Działania, prowadzone w oparciu o wypracowaną w programie metodę animacji społeczności lokalnych, przyczyniają się do umacniania kapitału społecznego poprzez synergię doświadczeń wielu inicjatyw.

Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 1. lokalnepartnerstwa.org.pl

OBYWATEL I PRAWO

Realizowany w latach 2002-2014 program wspierał działania organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju społecznych i bezpłatnych form poradnictwa obywatelskiego i prawnego. W jego ramach opracowane zostały rekomendacje dotyczące systemowych rozwiązań zwiększających dostęp obywateli do pomocy i informacji prawnej, powstała również Platforma Organizacji Poradniczych, której zadaniem jest integracja środowiska, samodoskonalenie, a także rzecznictwo i kontakt z ekspertami umożliwiający dyskusję na wybrane zagadnienia. Dorobek programu prezentuje portal www.obywateliprawo.pl, który stanowi również zasób wiedzy i wymiany informacji w tematyce poradnictwa.

Realizator programu: Instytut Spraw Publicznych

 1. obywateliprawo.pl

STYPENDIA IM. LANE’A KIRKLANDA

Program stypendialny dla młodych liderów z krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego i Azji Środkowej, którzy dzięki podyplomowym studiom dwusemestralnym na polskich uczelniach i praktycznym stażom mają możliwość zapoznania się z doświadczeniami polskiej transformacji i drogi do członkostwa w Unii Europejskiej.

Realizator programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji

 1. kirkland.edu.pl

PRZEMIANY W REGIONIE (RITA)

Program wspierający inicjatywy polskich organizacji pozarządowych, mające na celu dzielenie się doświadczeniami Polski w zakresie różnych aspektów transformacji systemowej oraz rozwijanie współpracy z partnerami w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Środkowej. W ramach programu oferowane są granty, szkolenia oraz wsparcie eksperckie, a także pomoc w ustanawianiu kontaktów i rozwoju współpracy z zagranicznymi partnerami.

Realizator programu: Fundacja Edukacja dla Demokracji

 1. rita.edudemo.org.pl

STUDY TOURS TO POLAND (STP)

Realizowane od 2004 roku wizyty studyjne w Polsce służą przybliżaniu realiów Polski oraz Unii Europejskiej aktywnym obywatelom z krajów Europy Wschodniej, przede wszystkim liderom studenckim z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Mołdawii oraz profesjonalistom z tych i innych krajów regionu. Zagraniczni goście spotykają się w Polsce z przedstawicielami życia publicznego, środowisk akademickich, biznesu, poznają działalność organizacji pozarządowych, instytucji centralnych i samorządów lokalnych, nawiązują wartościowe kontakty.

Realizator programu: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

 1. studytours.pl

Źródło: http://www.pafw.pl/programy/