Działaj Lokalnie to program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Świeciu. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby  w ich społeczności żyło się lepiej. W ramach Działaj Lokalnie mieszkańcy powiatu świeckiego, gminy Chełmno, gminy miasta Chełmno i gminy Kijewo Królewskie mogą uzyskać dofinansowanie do 6 tys. zł na realizację projektów.

Jak przyznawane są dotacje?

„DZIAŁAJ LOKALNIE” TO JEDYNY OGÓLNOPOLSKI PROGRAM, W KTÓRYM DOTACJE PRZYZNAWANE SĄ NA POZIOMIE LOKALNYM. Umożliwia to współpraca z partnerami programu –siecią Ośrodków „Działaj Lokalnie” (ODL). Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz fundacje wyłaniane w otwartych konkursach. Dotychczas zwiększyła się ona z początkowych 15 do aktualnych 77 członków.

Co roku środki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przekazywane są każdemu partnerowi sieci. Każdy ODL pozyskuje dodatkowo własne fundusze na sfinansowanie części kosztów realizacji lokalnego konkursu grantowego. Pochodzą one od samorządów, firm, innych instytucji lub od mieszkańców (m.in. z kampanii 1 %).

Co roku ODL ogłaszają na swoim terenie lokalne konkursy grantowe. W ramach każdego z nich ODL przyznaje od kilku do kilkudziesięciu grantów (w kwocie maksymalnie 6000 zł każdy) na realizację projektów, które:

 • aktywizują lokalne społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego,
 • przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu lub zaspokojenia pewnej potrzeby mieszkańców,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji lokalnych,
 • w przemyślany sposób angażują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe).

Lokalne konkursy przeprowadzane są według jednakowych zasad. Nacisk kładziony jest przede wszystkim na jawność, przejrzystość, otwartość i współpracę różnorodnych środowisk.

Kto może się ubiegać o dotację?

O grant mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem Ośrodków „Działaj Lokalnie”. Większość beneficjentów ODL to lokalne grupy mieszkańców, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach, albo które nie miały wystarczającej wiary we własne siły, aby ubiegać się w ich ramach o dotacje. W Programie „Działaj Lokalnie” organizacje ostatecznie przekazujące środki (ODL) są w bliskim kontakcie z potencjalnymi beneficjentami. Ma to duże znaczenie dla zachęcenia mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich do wzięcia udziału w konkursie.

W odróżnieniu od innych ogólnopolskich programów w „Działaj Lokalnie” decyzje o dofinansowaniu projektów zapadają na poziomie lokalnym, jako efekt pracy lokalnych komisji grantowych skupiających niezależne autorytety i darczyńców. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. ODL przekazują środki na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem.

Na jakie działania można otrzymać dotację?

Dotacje mogą być przeznaczone na projekty związane z pomocą społeczną, nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem, kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i tradycji, ochroną zdrowia, działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych, promocją zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, upowszechnianiem i ochroną praw kobiet, krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży, ekologią i ochroną zwierząt, ochroną dziedzictwa przyrodniczego, porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działaniami wspomagającymi rozwój demokracji, promocją i organizacją wolontariatu, działalnością charytatywną oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już około 11300 zrealizowanych projektów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy przedstawione są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą zostać zastosowane w każdej polskiej gminie.

Działania te powinny dotyczyć projektów zorientowanych na budowanie dobra wspólnego, powinny zakładać także współpracę z różnymi partnerami lokalnymi i wolontariuszami.

Jak można dostać dotację w Programie?

Krok 1: Sprawdź, czy na terenie Twojej gminy działa Ośrodek „Działaj Lokalnie”. Listę znajdziesz w zakładce Zasięg „Działaj Lokalnie”.

Krok 2: Jeśli odnalazłeś właściwą organizację, skontaktuj się z nią. Każdy ODL ustala indywidualny harmonogram działań, wyznacza terminy składania dokumentów i sam kontaktuje się z wnioskodawcami. 

Krok 3: Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi Programu – właściwy ODL udostępni odpowiedni wniosek i regulamin Konkursu. Zastanów się, czy działania, które chcesz realizować, spełniają założenia konkursu grantowego.

Krok 4: Przygotuj wniosek i złóż go online poprzez generator wniosków.

UWAGA! Może tak być, że nie znajdziesz swojej gminy w zasięgu żadnego z Ośrodków Działaj Lokalnie, co oznacza, że w tym momencie nie możesz ubiegać się o dofinansowanie dla Twojego projektu. Wracaj jednak do nas, bo być może taki ODL w Twojej okolicy powstanie w przyszłym roku, lub Ty będziesz mógł go stworzyć. Spróbuj też poszukać innych źródeł finansowania, wykorzystując stronę: ngo.pl lub witrynawiejska.org.pl 

Z jakich źródeł pochodzi finansowanie Programu?

Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dodatkowo dotacje oraz koszty realizacji lokalnych konkursów grantowych są częściowo pokrywane przez partnerów ODL: samorządy, firmy, lokalne organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.

Jakiego wsparcia udzielają ODL?

Ośrodki skutecznie przyczyniają się do rozwoju społeczności, których są częścią:

 • Pozyskują lokalnie dodatkowe środki finansowe na prowadzenie konkursów i wspieranie projektów mieszkańców, angażują środowisko biznesu i przedstawicieli samorządu we wspieranie działań społecznych.
 • Ogłaszają lokalne konkursy w oparciu o procedury gwarantujące uczciwość, przejrzystość, jawność i równość dostępu.
 • Przyczyniają się do ożywienia działalności dotychczas nieaktywnych organizacji i grup.
 • Uczą mało doświadczone organizacje i instytucje, jak przygotowywać projekty oraz konsultują zgłaszane przez nie wnioski aplikacyjne.
 • Powołują komisje grantowe, które dokonują wyboru najlepszych inicjatyw.
 • Przyznają środki (granty) na realizację projektów przygotowanych przez mieszkańców.
 • Monitorują rezultaty dofinansowanych inicjatyw.
 • Pomagają w przygotowywaniu sprawozdań i rozliczaniu grantów.
 • Zachęcają do współpracy lokalnych liderów realizujących wspierane inicjatywy.
 • Wspomagają grantobiorców w ubieganiu się o środki na projekty społeczne ze źródeł ponadlokalnych.

Jaka jest rola Akademii?

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest operatorem Programu, co oznacza, że zajmuje się między innymi:

 • udzielaniem pomocy członkom sieci ODL w bieżącej działalności związanej z realizacją konkursów grantowych,
 • wyłanianiem nowych członków sieci ODL,
 • organizacją i przeprowadzaniem szkoleń dla członków sieci,
 • monitorowaniem sieci ODL i odbywających się w całej Polsce konkursów,
 • opracowywaniem dokumentów programowych do realizacji lokalnych konkursów grantowych (takich jak: regulamin konkursu, formularz aplikacyjny, karta oceny aplikacji dla lokalnej komisji selekcyjnej, wzór sprawozdania, wzór umowy z lokalnym beneficjentem, karta monitoringu postępów projektu etc.) oraz przygotowywaniem ODL do przeprowadzania konkursów w oparciu o te dokumenty,
 • tworzeniem materiałów promocyjnych Programu oraz prowadzeniem strony internetowej,
 • podsumowywaniem lokalnych konkursów,
 • nagradzaniem najefektywniejszych ODL.

Źródło: http://www.dzialajlokalnie.pl/article-15-Zasady_programu.html#.Vd73n_ntlHw